Skoči do osrednje vsebine

Pacientove pravice in obveznosti

Pacientove pravice in obveznosti so urejene z Zakonom o pacientovih pravicah.

Sprotno razreševanje nesporazumov in sporov

Če ste bili z obravnavo ali odnosom v ambulanti s katerim od zaposlenih nezadovoljni, se najprej poskušajte pogovoriti z njim, lahko pa se pogovorite tudi z zdravnico, Polonco Vobovnik Grobelnik, dr. med., spec. druž. med.

Kršitev pacientovih pravic

Pacient, ki meni, da so mu bile kršene pravice, določene z Zakonom o pacientovih pravicah, ima pravico do obravnave kršitev v naslednjih postopkih:

Prva obravnava kršitve pacientovih pravic

Prva obravnava kršitev pacientovih pravic pred pristojno osebo izvajalca zdravstvene dejavnosti na podlagi pacientove pisne ali ustne zahteve (v nadaljnjem besedilu: postopek z zahtevo za prvo obravnavo kršitve). Pristojni osebi izvajalca sta:

Polonca Vobovnik Grobelnik, dr. med., spec. druž. med. in
Primož Bobek, dr. med., spec. druž., med.

Zaposlena:

Gerontološka in splošna ambulanta
Polonca Vobovnik Grobelnik

Železnikova ulica 4
2000 Maribor

e-mail: info@ambulanta-grobelnik.si
telefon: 059 12 95 00


Ustno ali pisno zahtevo za prvo obravnavo domnevne kršitve pacientovih pravic lahko pacient vloži zaradi:

 • domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve;
 • domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev pri nudenju zdravstvene obravnave najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni obravnavi;

Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih alinej, če je za kršitev zvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje.

Druga obravnava kršitve pacientovih pravic

Druga obravnava kršitev pacientovih pravic se opravi v postopku pred Komisijo Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic na podlagi pacientove pisne ali ustne zahteve (v nadaljnjem besedilu: postopek z zahtevo za drugo obravnavo kršitve).

Komisija je pristojna za odločanje o drugi zahtevi:

 • zaradi nedoseženega dogovora v postopku obravnave prve zahteve;
 • zaradi nespoštovanja dogovora, ki je bil sklenjen v postopku obravnave prve zahteve;
 • če izvajalec zdravstvene dejavnosti kljub pravočasno in pravilno vloženi prvi zahtevi obravnave ni izvedel.

Drugo zahtevo lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh po vročitvi zapisnika iz postopka za obravnavo prve zahteve ali v 15 dneh po poteku roka za izvršitev dogovora. Če izvajalec zdravstvene dejavnosti obravnave prve zahteve ni izvedel, lahko pacient vloži drugo zahtevo v 30 dneh od vložitve popolne prve zahteve.

Zastopnik pacientovih pravic

Pri uresničevanju pravic pacientu svetuje, pomaga ali ga zastopa zastopnik pacientovih pravic. Več >>

Varuh bolnikov pravic

Namen delovanja Varuha bolnikovih pravic je uresničevanje pogojev za širše, bolj učinkovito zdravstveno varstvo ter omogočanje enakopravne, primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave.

Pacientove dolžnosti

Za doseganje kakovostne in varne zdravstvene obravnave je pacient dolžan:

 • obvezno se naročiti na obravnavo v ambulanti;
 • biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in pravic drugih pacientov ter zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev;
 • spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev zdravstvene dejavnosti;
 • pravočasno obvestiti izvajalca zdravstvene dejavnosti o morebitnem izostanku na pregled ali zdravljenje;
 • dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja;
 • v času bolezni ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili in načrti zdravljenja, v katere je ustno oziroma pisno privolil;
 • dati pristojnemu zdravniku in drugim pristojnim zdravstvenim delavcem oziroma zdravstvenim sodelavcem vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljnjo zdravstveno obravnavo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, boleznih v rodbini, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uživa;
 • obvestiti zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem.

Hišni red

 1. V ambulanto prihajajo le naročeni pacienti.

 2. Naročanje se praviloma opravi preko ePosveta v Gospodarju zdravja, v katerega se brezplačno registrirajo vsi pacienti.

 3. Pacienti naročilo za:

  • pregled pri zdravnici/zdravniku,
  • obravnavo v referenčni ambulanti,
  • laboratorij in prevez,
  • cepljenje IN
  • izdajo recepta ali napotnice

  oddajo pravočasno, najmanj 24 ur pred željeno storitvijo.

 4. Odgovor zdravnice/zdravnika prejmejo praviloma v ordinacijskem času, naslednji dan po prejemu naročila.

 5. Nenaročeni pacienti, razen v primerih nujnih stanj, v ambulanti ne bodo obravnavani ampak bodo prejeli termin na zdravstveno storitev.

 6. V primeru epidemij oz. pandemij pacienti upoštevajo izdana navodila pristojnih državnih in zdravstvenih organov ter objavljena navodila ambulante.

 7. Naročeni pacienti v ambulanto prihajajo pravočasno, ob dogovorjeni uri.

 8. V primeru, da pacient ne more priti na dogovorjeno zdravstveno obravnavo, se je dolžan vsaj 24 ur pred tem opravičiti in predlagati novi termin.